Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Päiväkoti Lorupussi Oy käsittelee toiminnassaan henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi,
asiakasviestinnän mahdollistamiseksi, tehtyjen sopimusten toteuttamiseksi. Lisäksi keräämme
analytiikkatietoa verkkosivujemme kävijöistä. Henkilöasiakkaiden lisäksi Lorupussilla on
yhteisöasiakkaita ja yhteistyökumppaneita, joiden edustajien henkilötietoja voidaan käsitellä osana
tätä rekisteriä. Yhteisöasiakkaiden edustajien tietoja käytetään vain yhteisölle kohdistuvan
viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen. Lorupussille on tärkeää, että tiedät, miten
käsittelemme henkilötietojasi. Alla kerromme lisää henkilötietojesi käsittelystä. Huomaathan, että
tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Lorupussin rekisterinpitäjänä suorittamaan
henkilötietojen käsittelyyn.

2.Yhteystiedot
Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
• Y-tunnus: 3171025-9
• Osoite: Kulkurinpolku 7, 96200 Rovaniemi
• Sähköpostiosoite: paivakotilorupussi@gmail.com
• Internet-sivut: https://www.päiväkotilorupussi.fi
• Rekisteristä vastaava henkilö: Pia Alamaunu

3. Kerätyt tiedo
t
Asiakkaat
• Lapsen nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sisarukset, terveydentila
• Huoltajan nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
• Hakemustiedot ja palveluntarve
• Asiakasmaksua koskevat ja maksun määräytymiseen liittyvät tiedot
• Palveluun liittyvät päivittäiskirjaukset ja muut päivähoitotoiminnan järjestämisen
edellyttämät tarpeelliset tiedot
• Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen antamansa lisätiedot
palveluun liittyen (varahakijat, allergiat, kuvauslupa, jne.)
Verkkosivut
• IP-osoite
• URL-reitti sivustolla
• Vierailun ajankohta
• Selaintyyppi ja -versio
• Laitetyyppi

4. Mistä saamme
henkilötiedot?
Lähtökohtaisesti saamme tämän tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot rekisteröidyltä
itseltään tai hänen huoltajaltaan. Verkkosivuilta kerätty data tallentuu palvelimelle vierailun
yhteydessä. Henkilö- ja perhetiedot saadaan pääosin hakemustietoina hakemuksen tai ajanvarauksen
kautta lapsen huoltajilta tai lapsen kotikunnan varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta. Tietoja
täydennetään huoltajien kertomilla tiedoilla. Palveluiden toimeenpanoa koskevat tiedot syntyvät
asiakkuuden aikana päiväkotihenkilöstön kirjaamina.

5. Tietojen käsittelyn
perusteet ja tarkoitukset
Henkilötietojen käsittely perustuu lähtökohtaisesti varhaiskasvatuslainsäädäntöön. Henkilötietoa
käsitellään myös hoitosopimussuhteesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi ja erillistä
suostumusta vaativien käsittelytoimien osalta nimenomaisesti haettavan suostumuksen perusteella.
Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:
• Palvelun tuottamiseen tai sopimussuhteen täyttämiseen
• Varhaiskasvatuslainsäädännön asettamien vaatimusten täyttäminen
• Asiakasneuvonta
• Palvelun järjestäminen ja toteuttaminen
• Palveluun liittyvä viestintä ja muistuttaminen
• Asiakaslaskutus
• Päivähoitoon liittyvien tilastotietojen keräys ja analysointi
• Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely
• Rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön
mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
Asiakasviestintään ja asiakassuhteen hoitamiseen
Henkilötietoja käytetään Lorupussin ja Asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan ja hoitamiseen,
ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä viestintään. Jos otat meihin yhteyttä, käytämme annettuja
tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen sekä viestisi
käsittelyyn.
Suoramarkkinointitarkoituksiin
Mikäli olet antanut suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen, voimme lähettää sinulle
tiedotteita Lorupussin toiminnasta ja näyttelyistä sekä muuta suoramarkkinointimateriaalia.
Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointiin,
markkinatutkimukseen tai profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen
mukaisesti taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestien tai uutiskirjeen yhteydessä tarjottavaa
tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

6. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat on
tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

7. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen vastaanottajaryhmä
t
Varhaiskasvatuksen tiedot ovat salassa pidettäviä. Henkilötietoja luovutetaan vain yksilöidyn
tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille viranomaisille varhaiskasvatuslainsäädännön
perusteella. Tietoja käsitteleviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu asiakas- ja
hoitosuhteen päätyttyä. Mikäli päivähoito toteutetaan palvelusetelin avulla, omistaa kunta kaikki
syntyvät asiakirjat ja asiakassuhteen päätyttyä asiakirjat toimitetaan kunnalle arkistoitavaksi.
KELA:an siirretään tietoja hoitosuhteen aloittaneista asiakkaista, jos palvelu toteutetaan Kelan
yksityisen hoidon tuella. Palvelua valvova kunta ja/tai Kela vastaa omalta osaltaan heille
muodostuvan rekisterin ylläpidosta. Muutoin emme luovuta henkilötietojasi Lorupussin
ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:
Oikeudellisista syistä
Voimme luovuttaa henkilötietoja Lorupussin ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin
on kohtuullisesti katsoen tarpeellista:
• Soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi.
• Petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien
havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi.
• Lorupussin tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi
taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.
Valtuutetuille palveluntarjoajille
Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille.
Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti
palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään
tämän tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.
Nimenomaisella suostumuksellasi
Voimme luovuttaa henkilötietoja Lorupussin ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin
edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä itseään koskevien henkilötietojen tarkastuspyyntö, oikaista tietoja,
pyytää tietojen rajoittamista tai poistamista, mikäli asialle ei ole lainmukaista estettä, vastustaa
automaattista päätöksentekoa ja profilointia, sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Lorupussille postitse tai sähköpostitse seuraavat
tiedot:
• nimi
• osoite
• puhelinnumero
• kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta
Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt,
jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.
Tiedot toimitetaan asiakkaalle kuukauden kuluessa pyynnön saamisesta, ellei ole erityistä syytä
pidentää vastausaikaa.

10. Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä
keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötietoja voivat käsitellä
ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on
suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

11. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Lorupussin henkilötietojen
käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.